מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
רשת העיר ע.ג.ר בע"מ (להלן: "החברה") מבקשת להבהיר, ככל שניתן במסגרת מסמך זה, את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתריי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן ייקראו האתרים למען הנוחות, "אתרי החברה" או "האתרים").
בכוונת החברה להסביר למשתמשים באתרי החברה מהם נוהגי החברה ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמשיםם באתרים, וכיצד היא משתמשת בהם.
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
איסוף וקבלת מידע על-ידי אתרי החברה
מידע הנמסר לאתרי החברה ביוזמת המשתמש
שירותים מסוימים הניתנים באתרי החברה או באמצעותם  טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים.. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן עצמאי, כדוגמת, שם, כתובת מגורים, סוג מוצרים ו/או שירותים שביקש לצרוך, אמצעי תשלום ככל שהדבר רלוונטי,  דרכי התקשרות מתאימות עם המשתמש לרבות כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב.
זהו המידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתרים או לשירותים הניתנים בהם ו/או באמצעותם. השדות המתאימים בהם הכרחי להזיןן את הפרטים יסומנו במפורש. כמובן שללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב"שדות החובה", לא ניתן להירשם לשירותים או יישומים הטעונים רישום.
ככל שנדרשים פרטים אישיים לצרכים שיווקיים או בעת רישום לשירותים באתרים, או בעת רכישת מוצרים/שירותים, תתבקש באתריםם לספק רק את המידע הנחוץ לשירות אליו נרשמת. לפיכך, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות.
מידע הנאסף על גלישת המשתמש באתרי החברה
חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך באתרי החברה הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי, או נשמר יחד עם פרטיך.. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מהי מערכת ההפעלה (USER AGENT) בה אתה משתמש. – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמך.

מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של אתרי החברה, הרשום כדין. אינך מחויב על פי חוקק למסור את המידע, אולם ללא מסירת פרטים הנחוצים והכרחיים לצורך אספקת שירותים מסוימים, ייבצר מהחברה לספק לך שירותים אלו.
שימוש במידע
במהלך גלישתך באתרי החברה, אפשר ויצטבר אצל החברה מידע על העדפותיך השונות בגלישה באתרים, כגון הידיעות אותן קראת,, המוצרים שביקשת לרכוש, פרסומות אליהן נחשפת, העמודים בהם צפית וכיו"ב. החברה שומרת את המידע הנ"ל במאגריה, ושימוש בהם יתבצע רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, והכל למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ולהתאימם ככל שניתן להעדפות המשתמשים. המידע שישמש את אתרי החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתרים, לרבות לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, או משלוח כתבות וידיעות המותאמות להעדפותיך.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים.
 • אתרי החברה רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע לחברה על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, זאת בדרך המפורטת על גבי הדואר שיישלח אליך. עם זאת, אתרי החברה לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת קשר אתך במקרה הצורך.
 • לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים, המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מידי פעם.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתרי החברה.

מסירת מידע לצד שלישי

אתרי החברה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך  באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
 • כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.
 • במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי החברה ו/א באיזה מהשירותים המוצעים  בהם, או במצב בו תפעל באתרי החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.
 • בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה.
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
 • אתרי החברה יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • במידה ופעילות איזה מאתרי החברה תשולב או תעבור לתאגיד אחר, לרבות בשל רה-אורגניזציה פנימית בקבוצת "הארץ" או בשל מיזוג עם תאגיד אחר –  הרי שניתן כמובן יהיה להעביר לתאגיד החדש הרלוונטי העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי החברה, ובלבד שתאגיד זה ינהג על-פי עקרונות מדיניות פרטיות זו.
 • אתרי החברה צפויים לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים באתרי החברה, או גם באתרים אחרים (כגון אתר רשת חברתית Facebook), אשר עשויות ליידע צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים שפורסמו באיזה מאתרי החברה. מובהר בזה, כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בענין זה.

Cookies

באתרי החברה נעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישתך באתרים להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.
עוגיות ((cookiesהן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב אתר החברה הרלוונטי. חלק מהעוגיות (Session Cookies)) תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמא, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:/windows/cookiesוכן ב- c:/windows/temporary internet files. ה-cookiesמכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. ה-cookiesמייתרים גם את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתרי החברה המחייבים רישום. המידע ב-cookiesמוצפן, ואתרי החברה נוקטים אמצעי זהירות על מנת  שמחשבי החברה בלבד יזהו מידע זה.
עומדת בפניך אפשרות להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיישומים באתרי החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה אמור להיות מסוגל למחוק את ה-cookiesבמחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי החברה יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעיתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
בנוסף לכך, באתרי החברה נעשה שימוש בweb beakons –("משוואות רשת") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה לאסוף נתוניםם סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. המשוואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, ונועד לעקוב אחר דפוסי הגלישה באתר ולעקוב אחר העדפות הגולשים ביחס לתכנים ושירותים שונים.
למיטב הידיעה ניתן להסיר את משוואות הרשת על ידי מחיקת ההיסטוריה בדפדפן (בדומה למחיקת "עוגיות").
שירותים של צדדים שלישיים
שירותים מסוימים באתרי החברה, כגון זירת הקניות, outbrainושירותים הקשורים ל"פייסבוק", מנוהלים למעשה על ידי גופים אחריםם שאינם החברה. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי החברה בלבד, אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור.
פרסומות של צדדים שלישיים
פרסומות מסוימות המצויות באתרי החברה מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידעך כיי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות cookiesבמחשבך ומשבצות משוואות רשת (web beakons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות בcookies-ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתרי החברה.
איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
אתרי החברה נעזרים בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. החברות אוספות ומנתחות מידע שהנוו סטטיסטי במהותו והוא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה.
אבטחת מידע
החברה דואגת כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת אתת הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור.
זכות לעיין במידע
על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידיי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] או בדואר רגיל אל: יצחק אלחנן 3, חיפה, מיקוד 3438103.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה ואתריה רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישיי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתרי החברה.

🔔

עדכונים חמים מ"השקמה בת ים"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות